Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Στοιχείων
Κυκλωμάτων και Συστημάτων
Εξοπλισμός
Υλικό:

Προσωπικοί υπολογιστές: 15
Εκτυπωτές: 4
Σαρωτές: 2
Προβολείς παρουσίασης: 3
Παλμογράφοι: 20
Γεννήτριες συχνοτήτων: 20
Τροφοδοτικές διατάξεις: 40
Πολύμετρα πάγκου: 20
Φορητά πολύμετρα: 20
Κιβώτια αντιστάσεων: 20
Mονάδα αποχάλκωσης ηλεκτρονικών πλακετών: 1
Bιομηχανικός διάδρομος με σύστημα ελέγχου: 1
Λέβητας θέρμανσης νερού με σύστημα ελέγχου: 1
Σύστημα μέτρησης βάρους: 1
Eκπαιδευτικές διατάξεις για βασικά ηλεκτρονικά
στοιχεία: 45
Eκπαιδευτικές διατάξεις για αναλογικά ηλεκτρονικά
κυκλώματα: 55
Eκπαιδευτικές διατάξεις για την τεχνολογία
μετρήσεων και αισθητήρων: 40
Εκπαιδευτικές διατάξεις ψηφιακής σχεδίασης με
λογικές πύλες, διακόπτες, ενδείκτες LED,
τροφοδοσία, γεννήτρια παλμών και κάρτα
πρωτυποποίησης (breadboard): 10
Εκπαιδευτικές διατάξεις Altera UP2 για σχεδίαση
ψηφιακών κυκλωμάτων: 10
Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά στοιχεία, αισθητήρες,
αναλογικά & ψηφιακά ολοκληρωμένα κυκλώματα,
FPGAs, PLDs.

Λογισμικό:

Εργαλεία λογισμικού για σχεδιασμό / προσομοίωση
ηλεκτρονικών κυκλωμάτων: Synopsys HSPICE,
OrCAD PSPICE, National Instruments Multisim,
DSCH, Microwind.
Εργαλεία λογισμικού για σχεδιασμό ψηφιακών
κυκλωμάτων & συστημάτων: Electronic Workbench
(EWB), Altera MaxPlus II και Quartus Prime.
Εργαλείο λογισμικού για ανάπτυξη εφαρμογών
μέτρησης και ελέγχου: Testpoint.