Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Στοιχείων
Κυκλωμάτων και Συστημάτων

Μέλη Δ.Ε.Π.
Πέτρος Βλαχόπουλος, Καθηγητής, Διευθυντής εργαστηρίου

Λάμπρος Μπισδούνης, Καθηγητής

Γιώργος Σουλιώτης, Καθηγητής Εφαρμογών