Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Στοιχείων
Κυκλωμάτων και Συστημάτων

Τεχνικό προσωπικό
Ανδρέας Κατσαΐτης, Τεχνικός εργαστηρίων